Skip to content

Dev/sensor

Jacob Möller requested to merge dev/sensor into master

Sensorenheten är klar. Mindre justeringar kan behövas. Eventuellt kan hindersensorn behöva skrivas om till att fungera med avbrott.

Merge request reports