Commit d95517fa authored by Erik Frisk's avatar Erik Frisk

Lade till TODO-lista

parent f0c9988d
% TODO
%
% 1. Ta bort beroendet av toolbox
% 2. Gör så att alla celler kan köras (om föregående celler har körts)
% 3. Flytta viss kod till förklarande funktioner
% 4. Licenstext?
% 5. Uppdatera readme
% 6. Kommentarer om version av matlab och figurer. Klura ut vilken version
% som använts i artikeln.
% 7. Vilken version av Matlab krävs?
% This script produces the results shown in:
%
% Erik Frisk and Mattias Krysander (2018). Residual Selection for
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment